راهنمای زندگی فاشیستی: ناظم‌الاطبا وارد می‌شود

شاهد رضایی – کتاب حرکت در مه حسن شهسواری دایره‌المعارف تمام شکل‌های فاشیسم در جهان و ایران کنونی است. به ۱۰ دلیل که برمی‌شماریم و توضیح می‌دهیم.