وضعیت کارگران خدماتی؛ کسی از حال آنها نمی‌پرسد

رها رستمی – کارگران خدماتی (نظافتچی‌ها، آشپزها، پیشخدمت‌ها …) کمترین دستمزدها را می‌گیرند و از کمترین حقوق برخوردارند. معمولا هیچ قراردادی ندارند. بخش بزرگی از طبقه کارگرند، بخشی که همه آنها را نادیده می‌گیرند.