تکرار وعده «همسان‌سازی» حقوق بازنشستگان

دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی را با سهام دولت تهاتر و سازمان را مکلف کرده که با این مبلغ حقوق بازنشستگان را افزایش دهد تا هم وعده همسان‌سازی را به ظاهر عملی کند و هم افزایش ۲۶ درصدی دستمزد را.