موج جدید بازداشت و تشدید فضای امنیتی در کردستان

ربین رحمانی به زمانه می‌گوید حکومت هر گاه دچار بحران داخلی و خارجی می‌شود، سرکوب‌ها در داخل را شدت می‌بخشد و شدت سرکوب در مناطقی چون کردستان، اهواز و بلوچستان بیشتر است.