زن‌کشی در ترکیه؛ مردسالاری و مشروعیت بخشی دولتی

جواد عباسی توللی- قتل‌های پرشمار زنان در سال‌های اخیر در ترکیه، نتیجه روندهایی است که از سوی نهادهای مذهبی و دولتی پیش برده می‌شود.