حجم نقدینگی در خرداد ۳۴ درصد رشد کرده است

بانک مرکزی ایران اعلام کرد که حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز ۳۰ درصد افزایش یافت. عواملی برای افزایش تورم.