توصیه خامنه‌ای برای محرم: راه‌اندازی گروه‌های سرود

سرکردگان مداحان در جلسه با وزیر بهداشت عزاداری در بیابان و مقاومت در برابر ویروس را پیشنهاد دادند. در این میان تهران به منشأ آلودگی کرونا در کشور تبدیل شد.