ستو‌ن‌های درهم شکسته نظام لبنان

خالد صالح – نظام حاکم بر لبنان استوار است بر چند بنیاد: تخصیص فرقه‌ای مناصب، تجارت و توریسم، طبقه متوسط و آزادی‌های مدنی… و حالا این بنیادها در هم شکسته یا دست‌کم به لرزه در آمده‌اند.