وزیر اطلاعات محل دستگیری شارمهد را داخل کشور اعلام کرد

علوی مدعی شد که شارمهد در داخل ایران دستگیر شده است. او جزئیات بیشتری در این‌باره بیان نکرد.