اسرائیل و امارات با کمک آمریکا پیمان صلح بستند

طبق توافق صلح میان اسرائیل و امارات متحده عربی، اسرائیل اعمال حاکمیت در مناطقی از کرانه باختری را که قصد الحاق آن‌ها را داشت، تعلیق خواهد کرد.