طالبان؛ پدرم که شکنجه شد، همکارانم که کشته شدند

ولی آرین- شاید از اقبال خوشی که داشتم به دام طالبان گیر نکردم. اما سرانجام، درست همچون پدرم، من را نیز ۱۷ سال پس از سرنگونی رژیمشان از وطن فراری ساختند؛ با یک تفاوت که پدر در هنگام حکومت طالبان بی‌هیچ گناهی فراری شد اما من به جرم خبرنگار بودن.