زندان‌های کرونازده و حقوق زندانیان

برای آگاهی از ابعاد حقوقی گرفتاری زندانیان در زندان‌های آلوده به ویروس کرونا در ایران، زمانه با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهش‌گر سازمان عفو بین‌الملل گفت‌وگو کرده است.