ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

چند کلمه درباره‌ «یک کلمه»

<p dir="RTL">آرش جودکی &minus; نمی&zwnj;توان از کشف اهمیت رساله &laquo;یک کلمه&raquo; سخن گفت، چون اهمیت هر کار و اثری که یا با خود سخن و اندیشه تازه&zwnj;ای می&zwnj;آورد یا اندیشه و سخن از پیش موجودی را آرایشی دیگر می&zwnj;بخشد، چنان است که امکان خوانش&zwnj;های دوباره به منظور برجسته کردن اهمیتش را از پیش در خود دارد. برای همین حتی پیش از آنکه جنبش مشروطه به &laquo;انقلاب مشروطه&raquo; منجر شود، دست اندرکاران و هواداران آن جنبش به اهمیت کار مستشارالدوله پی برده بودند. اهمیتی که تا کنون بیشتر از منظری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.</p> <!--break--> <p dir="RTL">اما جواد طباطبایی به تازگی، در ادامه پژوهش&zwnj;هایی که تحت عنوان &laquo;تأملی درباره ایران&raquo;<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span dir="LTR">[1]</span></a> دنبال می&zwnj;کند، تاکید خود را بر اهمیت حقوقی آن می&zwnj;گذارد. طباطبایی معنا و جایگاه رساله &laquo;یک کلمه&raquo; را در چارچوب بحثی می&zwnj;جوید که به نام &laquo;نسبت نظام قدمایی و اندیشه تجدد&raquo; گشوده است. به تعبیر نویسنده &laquo;نظریه حکومت قانون در ایران&raquo;، اهمیت کار میرزا یوسف خان را نه همروزگاران&zwnj; او و نه مفسران امروزی&zwnj;اش درنیافته&zwnj;اند، چون به این نکته توجه نکرده اند که آنچه مستشارالدوله پایه گذاشت، &laquo;مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت&raquo;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span dir="LTR">[2]</span></a>، که به واسطه&zwnj;اش نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote> <p dir="RTL">جواد طباطبایی در خوانشی که از رساله &laquo;یک کلمه&raquo; به دست داده است، شالوده حکومت قانون در ایران را&nbsp; تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید معرفی می&zwnj;کند. در مقاله حاضر می&zwnj;کوشیم این &laquo;عرفی شدن&raquo; را نخست در همان چارچوبی که طباطبایی برایش مشخص کرده است دنبال کنیم، یعنی چارچوب بحث نسبت نظام قدمایی و اندیشه تجددکه یکی از موضوع&zwnj;های اصلی کارهای اوست. سپس فراتر از آن چارچوب، توفیق یا عدم توفیق کوشش مستشارالدوله برای شناخت سکولاریزاسیون را به محک جایگاه اصل حاکمیت ملت می&zwnj;سنجیم. و در آخر پیشفرض روش فکری طباطبایی و پیوند احتمالی آن با آنچه هانس بلومنبرگ &laquo;قضیه سکولاریزاسیون&raquo; می&zwnj;نامد، پیش می&zwnj;کشیم.</p> </blockquote> <p dir="RTL">پس با توجه به این برداشت، همروزگاران مستشارالدوله نمی&zwnj;توانسته اند اهمیت حقوقی &laquo;یک کلمه&raquo; را دریابند، چون تدوین نظام حقوقی جدید ـ اگر این رساله را مبنا گرفته باشد ـ پس از استقرار مشروطیت انجام شد. اما به زعم طباطبایی، کوتاهی مفسران امروزی که نسبت دین و دنیای جدید را به محک فرایافت&zwnj;هایی همچون سکولاریزاسیون می&zwnj;سنجند، ناشی از بی توجه&zwnj;ای به این نکته است که &laquo;با پیروزی جنبش مشروطه&zwnj;خواهی در ایران تبدیل نظام حقوقی شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این مفاهیم انجام گرفت.&raquo;<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span dir="LTR">[3]</span></a></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جایگاهی که طباطبایی به مستشارالدوله در تاریخ اندیشه جدید ایرانی ـ که امکان نوشتنِ تاریخِ به باور او هنوز نانوشته&zwnj;اش در گرو نگرشی نقادانه به بنیان&zwnj;های چنین دانشی است ـ اختصاص می&zwnj;دهد وابسته به دریافتی است که از شکل ویژه&zwnj; تدوین نظام حقوقی جدید دارد که از دید طباطبایی با وارد کردن مبنای نظری جدیدی در فهم نظام سنت قدمایی صورت گرفته است. توجه طباطبایی به رساله &laquo;یک کلمه&raquo; وقتی بهتر فهمیده می&zwnj;شود که تحلیل&zwnj;اش از مشکل اساسی &laquo;تاریخ&zwnj;نویسی ایرانی تاریخ و تاریخ اندیشه جدید ایرانی&raquo; را در نظر بگیریم. به زعم او، این تاریخ نویسی که &laquo;در بهترین حالت، تقلیدی از تاریخ نویسی غربی است&raquo;<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span dir="LTR">[4]</span></a>، از سوی جریان روشنفکری ایرانی دنبال شده است که چون خودش &laquo;در خلئی&nbsp; تکوین پیدا کرد که با غیاب اهل نظر سنت قدمایی ایجاد شده بود&raquo;<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><span dir="LTR">[5]</span></a> تنها توانسته است، باز هم در بهترین حالت، &laquo;موادی از تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران را با مقولاتی از تاریخ اندیشه در اروپا توضیح دهد.&raquo;<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><span dir="LTR">[6]</span></a> در حالی&zwnj;که به تعبیر طباطبایی ایجاد نظام حقوق عرف بر پایه حقوق شرع، یا به بیان دیگر تبدیل این یکی به آن، می&zwnj;بایستی با مواد اندیشه که آن روز در دست بوده است توضیح داده شود. در این منظر &laquo;نظریه حکومت قانون در ایران&raquo; کوششی است برای تنظیم پاندول ساعت تاریخ&zwnj;نگاری تاریخ اندیشه ایرانی با زمان صحیح آن روز ایران.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در بحث بر سر تاریخ اندیشه آن روزگار، طباطبایی بیشترین تکیه خود را بر روی این مسئله می&zwnj;گذارد که بی&zwnj;اعتنایی روشنفکری به سنت قدمایی سبب شد که مفاهیم نوآیین بر پایه بحث&zwnj;های نظری تدوین نشوند، بحث&zwnj;هایی که می&zwnj;بایست &laquo;مبتنی بر تأملی در نسبت دیدگاه&zwnj;های جدید با مبنای قدمایی باشد.&raquo;<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><span dir="LTR">[7]</span></a> و اینگونه از دید او آنچه در ایران می&zwnj;گذشت همانی بود که در جهان اسلام رخ داد: عدم دگرگشت در مبنای سنت قدمایی و تکوین روشنفکری بی&zwnj;اعتنا هم به این سنت و هم به اندیشه مدرن اروپایی. با توجه به اینکه روشنفکرانِ قانون&zwnj;خواه همان اندازه به فقه بی&zwnj;اعتنا بودند که اهل فقه ناآگاه از حقوق جدید، تحلیل طباطبایی از اهمیت راه حل پیشنهادی مستشارالدوله را می&zwnj;توان چنین خلاصه کرد: هموار ساختن راه حکومت قانون به پشتوانه تبدیل احکام شرع به حقوق جدید، فراهم آوردن مبنای نظری شیوه تدوین نظام حقوقی.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در پس بهایی که طباطبایی به رویکرد فکری میرزا یوسف خان می&zwnj;دهد این پیش&zwnj;فرض قرار دارد که &laquo;هر بحثی در اندیشه تجدد به نوعی با نظری بر اندیشه سنتی پیوند دارد&raquo;<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><span dir="LTR">[8]</span></a> &nbsp;که خودش از حکم کلی&zwnj;تری سرچشمه می&zwnj;گیرد : &laquo;اندیشه تجدد [در تاریخ اندیشه اروپا] با مناقشه متأخرین بر قدما آغاز و شالوده آن استوار شد&raquo;<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><span dir="LTR">[9]</span></a>. شاید بتوان چنین برداشتی از مدرنیته را بنیاد و نقطه آغاز کار فکری طباطبایی پنداشت، در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت. در این مرحله پرسش اینجاست که آیا به راستی می&zwnj;توان با قاطعیت رای بر ناروایی آزمودن کار مستشارالدوله به محک فرایافت&zwnj;های مدرن داد و اعلام کرد که تبدیل نظام حقوقی شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این مفهوم&zwnj;ها انجام گرفته است؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برخلاف طباطبایی، نگرش ما به رساله &laquo;یک کلمه&raquo; بر این پیش&zwnj;فرض استوار شده است که برای داوری بر سر توفیق یا عدم توفیق مستشارالدوله در گشودن راهی نو، می&zwnj;بایستی پیش از هر چیز چگونگی دریافت او از مفاهیم نوآیین را بررسی کرد. چون در منظری کلی&zwnj;تر، اگر جنبش مشروطه را با مجموعه اندیشه&zwnj;های سیاسی&zwnj;ـ&zwnj;اجتماعی برخاسته از درگیری جدی ایرانیان با پدیده مدرنیته یکی بگیریم، نمی&zwnj;توانیم از بررسی چگونگی چالش این اندیشه&zwnj;ها با فرایافت&zwnj;های مدرن همچون سکولاریسم پرهیز کنیم. چرا که سکولاریسم همراه با راسیونالیسم و اومانیسم سه عنصر در هم تنیده&zwnj;ای&zwnj; هستند که بر پایه&zwnj;شان مدرنیته ساخته و پرداخته شده&zwnj; است. فرایند سکولاریزاسیون همچون افول سروری نهادهای مذهبی و باورهای الهی نقشی سرنوشت&zwnj;ساز در دگرگشت جوامع غربی و سپس فراتر ایفا کرده است. چون &laquo;برای نخستین بار در تاریخ، گفتمان&zwnj;هایی که با آنها تمدنی خود را می&zwnj;اندیشد دیگر دینی نیستند.&raquo;<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><span dir="LTR">[10]</span></a> دستاورد اساسی این فرایند همانا بیرنگ شدن نفود مفاهیم آسمانی و دینی&nbsp; بر شیوه&zwnj;های مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و چگونگی تعریف محتوای حقوق و قوانین است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ملاک سنجشی که ارزش کار مستشارالدوله را می&zwnj;بایستی مشخص کند در بررسی چگونگی رویاروی&zwnj;اش با همین دستاورد به دست خواهد آمد. دستاوردی&zwnj; که اقامت سه ساله&zwnj;اش در پاریس و سفر به لندن در مقام &laquo;شارژدافر&raquo; فرصت آشنایی نزدیک با فراآمدهای آن را به او داده بود. او که پیش از این هم در مدت اقامت&zwnj;هایش در روسیه ـ&nbsp; هفت سال در آستراخان در مقام کونسولی، شش ماه در سن&zwnj;پترزبورگ همچون جانشین وزیر مختار و چهار سال در تفلیس با عنوان کنسول ژنرال ـ با دیدن &laquo;انتظام و اقتدار لشگر و آسایش و آبادی کشور&raquo; آرزوی کرده بود &laquo;که در مملکت ایران&nbsp; نیز این نظم و اقتدار و این آسایش و آبادی حاصل&raquo;<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><span dir="LTR">[11]</span></a> گردد، تازه درمی&zwnj;یافت آنچه در روسیه شناخته بود تنها &laquo;نمونه[ای] بوده است از آنکه بعد در فرنگستان [می&zwnj;دید]&raquo;<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><span dir="LTR">[12]</span></a>. پس نقطه آغازین پرسشی که سنگ بنای کتابش را گذاشت ( چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دور داشته&zwnj;ایم؟<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><span dir="LTR">[13]</span></a>) &nbsp;در تکانه&zwnj;ای باید جست که پیکربندی اجتماعی فرایافت&zwnj;های مدرن بر او وارد کرده بود و نه در کنکاش بر سر مبانی سنت قدمایی به منظور دگرگون کردن آن. و اینجاست که خام&zwnj;دستی اندیشه مستشارالدوله خود را آشکار می&zwnj;کند. اتفاقاً طباطبایی که یکی از خصلت&zwnj;های روشنفکری دوران جنبش مشروطه را بی&zwnj;اعتنایی به اندیشه جدید اروپایی می&zwnj;داند،&nbsp; از این نکته غافل نیست: &laquo;مستشارالدوله، به رغم کوشش&zwnj;های خود برای هموار کردن راهی نو، نتوانست خود را از مرده&zwnj;ریگ این بی&zwnj;اعتنایی به الزامات اندیشه جدید رها کند.&raquo;<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><span dir="LTR">[14]</span></a> اما طباطبایی چون کاستی بنیادین جریان روشنفکری ایرانی را در این می&zwnj;بیند که &laquo;از درون اندیشه سنتی برنیامد و از این&zwnj;رو نتوانست، در تحول خود، در نسبت میان روشنفکری و اندیشه سنتی تأمل کند&raquo;<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><span dir="LTR">[15]</span></a>تلاش میرزا یوسف خان را به فال نیک می&zwnj;گیرد تا به گونه&zwnj;ای پس&zwnj;اندر (<span dir="LTR">a posteriori</span>) چنین تأملی را بازآفرینی کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال طباطبایی به خوبی از سستی روش مستشارالدوله، درست هنگامی که اصول اعلامیه حقوق بشر را در بخش&zwnj;هایی از رساله &laquo;یک کلمه&raquo; وارد می&zwnj;کند، آگاهی دارد. اما گفتنی است که جدا از اصل&zwnj;هایی که در رساله آمده است، آنچه اصلاً نیامده است، یعنی اصل حاکمیت، بیشتر از همه بر وزن کاستی&zwnj;های رساله می&zwnj;افزاید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>جای خالی اصل حاکمیت ملت در رساله &laquo;یک کلمه&raquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برشمردن کاستی&zwnj;ها و خامی&zwnj;های روش مستشارالدوله به معنی انکار اهمیت کارش نیست. همان طور که نباید همه پیشرفت&zwnj;هایی که در برداشت و دریافت امروزی ما از مفاهیمی چون قانون و مشروعیت قدرت سیاسی پدید آمده است را به حساب او نوشت، مسئولیت همه کژی&zwnj;ها و بدفهمی&zwnj;های همچنان موجود از فرایافت&zwnj;های نوین را هم نباید به گردن او انداخت. اما در بررسی کوشش او برای شناخت دستاورد اساسی سکولاریسم که عبارت از کاهش نفود مفاهیم آسمانی و دینی&nbsp; بر شیوه&zwnj;های مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و چگونگی تعریف محتوای حقوق و قوانین است، نمی&zwnj;توان از خام&zwnj;دستی رهیافتش چشم پوشید. اگر در نگرش تاریخی، به جای کوشش برای کشف جوهر همیشگی یک فرهنگ یا آشکار ساختن لاد و بُنی که پنهانی دگرگونی&zwnj;هایی تاریخی را رهبری می&zwnj;کند، گسست&zwnj;هایی که در برهه&zwnj;های زمانی پیش می&zwnj;آید را بیشتر در نظر بگیریم، و دقت خود را بر دگرگون شدن فرایافت&zwnj;ها در انتقال از مجموعه&zwnj;ای فرهنگی به مجموعه فرهنگی دیگر متمرکز کنیم و بخواهیم چگونگی پذیرش مفاهیم را در این جابجایی بافتارها و نقشی که در پویایی یا ایستایی &laquo;بغرنج&raquo;ها در خودشان و در پیوندشان با هم دارند دریابیم، ناگزیریم &laquo;یک کلمه&raquo; را با همه اهمیتش سندی بشناسیم که بیشتر نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی شکست فکری ما ایرانیان است در برابر شناخت پدیده&zwnj; سکولاریزاسیون. اهمیت این رساله اما ریشه&zwnj;ای هم در این شکست دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">شکستی که در نهایت هرچند از &laquo;یک کلمه&raquo; ـ با وام گرفتن اصطلاح &laquo;بازتولید&raquo; از طباطبایی به معنی &laquo;تجدید مقولاتی از سنت قدمایی در شرایط جدید در بی&zwnj;اعتنایی به الزامات دوران جدید و تن دردادن به آن&raquo;<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><span dir="LTR">[16]</span></a> ـ بازتولیدی همچون بازتولیدهای دیگر می&zwnj;سازد، اما چون در روند رویکردی پیش آمده است که می&zwnj;خواسته بنیانی که نظام حقوقی جدید می&zwnj;بایستی بر آن قرار گرفته باشد را درک کند، کمی هم رنگ پیروزی گرفته است. و این همه صرف نظر از اینکه می&zwnj;دانسته یا نمی&zwnj;دانسته آنچه می&zwnj;کوشد سر از رازش دربیاورد سکولاریسم نام دارد. و این دانشِ شاید ندانسته خود را در همان مقدمه کتابش نشان می&zwnj;دهد. اگر فرض را بر این بگیریم که هدف مستشارالدوله تبدیل قانون شرع به حقوق جدید بوده است، اشاره&zwnj;اش به تفاوت پنجگانه میان &laquo;کتاب قانون&raquo; و شریعت بیشتر از هرچیز شایسته اهمیت است. چون برخلاف آنچه پس از آن پی می&zwnj;گیرد، یعنی کوشش برای نشان دادن سازگاری اصول &laquo;اعلامیه حقوق بشر&raquo; با &laquo;روح اسلام&raquo;، ناخواسته از ناسازگاری شکل و شیوه تنظیم و اجرای قانون در بافتار فرهنگ اروپایی با آنچه در بافتار سنتی به نام قانون رواج دارد پرده برمی&zwnj;گیرد. آن دوست خیالی که در مقدمه کتاب، مستشارالدوله برای خودش آفریده است تا سر این معنی را به او بفهماند &laquo;چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی&zwnj;نظمی، باقی مانده&zwnj;ایم&raquo;<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><span dir="LTR">[17]</span></a> گوشزد می&zwnj;کند که &laquo;کتاب قانون&raquo; باید پنج اصلی را رعایت کند : نگارش&zwnj;شان مورد قبول دولت و ملت هر دو باشد، فقط قوانین قابل اجرا گردآوری و نگارش شود، به زبان عمومی نوشته شود، فقط &laquo;مصالح دنیویه&raquo; را شامل باشد، تنها قانونِ مکتوب قانون به حساب بیاید .</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اینگونه &laquo;یک کلمه&raquo; درست در آغازش شاید ناخواسته و ندانسته در موضع پذیرش فرایند سکولاریزاسیون قرار می&zwnj;گیرد. یکی از مرحله&zwnj;های کانونی این فرایند &laquo;اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹&raquo;، سند بنیادین انقلاب کبیر فرانسه است که ضرورت پیکربندی دوباره ساختار و ساختمان اجتماعی را بازتاب می&zwnj;دهد. اهمیت رساله &laquo;یک کلمه&raquo; همچون &laquo;نخستین گام در تدوین مجموعه&zwnj;های قانونی مشروطیت&raquo;<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><span dir="LTR">[18]</span></a>، را نیز باید در پیوندش با این سند جست. این رساله در حقیقت بازنویسی&zwnj;&zwnj;ای است از &nbsp;هفده اصل همین اعلامیه در &laquo;نوزده فقره&raquo; ـ که به تعبیر مستشارالدوله &laquo;روح دائمی [...] و جان جمله قوانین فرانسه&raquo; <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><span dir="LTR">[19]</span></a>هستند. این بازنویسی اما همانطور که مؤلفش در نامه&zwnj;&zwnj;ای به آخوندزاده توضیح می&zwnj;دهد، به گونه&zwnj;ای خاص صورت گرفته است: &laquo;به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی &nbsp;وسیویلیزاسیون است.&raquo;<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><span dir="LTR">[20]</span></a> و همین رویکرد جهت&zwnj;گیری تمام کتاب را به کژراهه می&zwnj;اندازد. چون با ایده&zwnj; حقوق بشر، که انقلاب&zwnj;های آمریکا و فرانسه حامل آن بودند، جهانی نو بر پایه توانایی&zwnj;ها و حقوق فردی زاده شد که با وصله پینه&zwnj;هایی از آیات و احادیث ـ آنگونه که مستشارالدوله می&zwnj;پنداشت ـ نه می&zwnj;توان به پیچیدگی&zwnj;های زیرساخت&zwnj;های فکری&zwnj;اش پی برد و نه دشواری&zwnj;های عملی برپایی&zwnj;اش را سنجید، چه برسد به اینکه از طریق چنین تردستی&zwnj;هایی انتظار داشت &laquo;مبنایی برای تبدیل احکام شرع به مجموعه&zwnj;های قانونی جدید&raquo;<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><span dir="LTR">[21]</span></a> پیدا کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سرخوردگی آخوندزاده پس از خواندن &laquo;یک کلمه&raquo; در نامه&zwnj; مورخ هشتم نوامبر ۱۸۷۵ به مستشارالدوله کاملاً هویداست. تمامی نامه آخوندزاده اختصاص دارد به برشمردن مغایرت اصول جدید حکومت با شریعت. اما مهمترین بخش نامه سطرهای آغازین آن است<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><span dir="LTR">[22]</span></a>. به زعم آخوندزاده کتاب نه تنها مخاطب خود را اشتباه برگزیده است، بلکه مخاطب واقعی آن وجود هم ندارد. که اگر وجود داشت نیازی به این کتاب نداشت، چون محتوای آن را به شکل کنستیتوسیون و در پی انقلابی نگاشته بود. این مخاطب حقیقی اما هنوز ناموجود، تا هنگامی که به توانایی خودش آگاهی نیابد به وجود نخواهد آمد. آخوندزاده نخست به مستشارالدوله گوشزد می&zwnj;کند که شرط پیدایش &laquo;اعلامیه حقوق بشر&raquo;&nbsp; انقلاب بوده است، سپس با توجه به چگونگی پیدایش و گسترش سکولاریزاسیون در غرب، باز یک قدم دورتر می&zwnj;رود و ظهور انقلاب سیاسی که حقوق بشر زاده آن است را مشروط به &laquo;ترقی علوم&raquo; می&zwnj;بیند که از طریق &laquo;عدم ممانعت دین&raquo; حاصل می&zwnj;شود. یعنی همان نکته&zwnj;ای که ماکس وبر از آن به عنوان تاثیر افسون زدایی بر اصول سازماندهی جوامع سخن می&zwnj;گوید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال اگر پرسش بود یا نبود &laquo;ملت&raquo; را کنار بگذاریم و از نقشی که مقوله &laquo;ملت&raquo; در ساختار نوشته بازی می&zwnj;کند جویا شویم، می&zwnj;بینیم که در ترجمه مستشارالدوله از &laquo;اعلامیه حقوق بشر&raquo;، &laquo;ملت&raquo; همان جایگاهی که در متن اصلی داشت را دیگر ندارد. برگردان ماده سوم &laquo;اعلامیه حقوق بشر&raquo; &minus; &laquo; بنیاد هر حاکمیتی اساساً در نهاد ملت جای دارد. هیچ گروه و فردی نمی&zwnj;تواند قدرتی اعمال کند که آشکارا از ملت برنخیزد&raquo;<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><span dir="LTR">[23]</span></a> &minus; در &laquo;یک کلمه&raquo; رونوشت بیرنگی می&zwnj;شود از اصل حاکمیت ملت: &laquo;اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است.&raquo;<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><span dir="LTR">[24]</span></a> در این مفهوم، برآوردنِ خواست ملت می&zwnj;بایستی هدف حکومت باشد. اما چنین سرمشقی برای اداره امور کشور، وقتی معنای اصلی خود را می&zwnj;یابد که سرچشمه&zwnj;ی حاکمیت را پیشاپیش ملت معرفی کرده باشیم، که در هیچکدام از فقره&zwnj;های &laquo;یک کلمه&raquo; چنین چیزی را نمی&zwnj;یابیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال می&zwnj;توان فرض کرد که مستشارالدوله ترفندی در کار کرده است تا همان اصل حاکمیت ملت را سرپوشیده بیان کرده باشد. اما تفسیری که در ادامه می&zwnj;آورد نه تنها رونوشتِ بیرنگ اصل حاکمیت ملت را بیرنگ&zwnj;تر می&zwnj;کند، بلکه راه رسیدن به آنچه شاید در لفافه می&zwnj;خواسته است از آن نشانی بدهد را هم بیراه می&zwnj;کند : &laquo;و این کلمه از جوامع الکلم است و در نزد صاحبان عقول، مرتبه صحتش را حاجت تعریف نیست. و در نقل و شرع اسلام نیز چنین است؛ و آیه کریمه در آل عمران &rdquo;<em>و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک</em>&ldquo; یعنی اگر بودی تو درشت&zwnj;خوی و سخت&zwnj;گوی، هرآینه پراکنده شدندی اصحاب تو از گرداگرد تو. و آیه شریفه &rdquo;<em>و امرهم شوری بینهم</em>&ldquo; در این امر باب عظیم است و این باب از مقاصد استشاره است.&raquo;<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><span dir="LTR">[25]</span></a> چنین رهیافتی، که پیشگیری از مخالفت متشرعان را به بهای پندارِ امکانِ برآوردنِ اصل نوین حاکمیت از شرعیت می&zwnj;پردازد، جز مخدوش کردن همان اصل نتیجه&zwnj; دیگری در پی ندارد. اصل حاکمیت ملت اینگونه در پس آیه&zwnj;هایی نامرتبط گم می&zwnj;شود و تا سطح اندرز به حاکمان سقوط می&zwnj;کند : خوب&zwnj;رفتاری با زیردستان، و رایزنی در امور حکومتی.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ترجمه&zwnj;ی نارسای مستشارالدوله از بند سوم &laquo;اعلامیه حقوق بشر و شهروند&raquo;، و توضیح نابجایی که در پی آن ترجمه&zwnj;ی نیم&zwnj;بند می&zwnj;آورد تمام ساختمان &laquo;اعلامیه حقوق بشر&raquo; را به هم می&zwnj;ریزد. ترکیب&zwnj;بندی دوباره پیکره&zwnj;ی اجتماعی ـ که سند بنیادین انقلاب فرانسه آن را به گرد سه محور: فرد، ملت و قانون پایه می&zwnj;ریزد ـ در رویکرد مؤلفِ &laquo;یک کلمه&raquo; از هم می&zwnj;پاشد و درک اندیشه سیاسی نوپای ایرانی را از سکولاریزاسیون ناکارآمد می&zwnj;کند. چون آنچه در ایده &laquo;اعلامیه حقوق بشر و شهروند&raquo; نقش بنیانی دارد عبارت است از تاکید بر گسستِ پیوند امور زمینی از مفاهیم آسمانی در &nbsp;عملکردی که به واسطه&zwnj;اش جامعه انسان&zwnj;ها &nbsp;به خودش با توان خودش تسلط پیدا می&zwnj;کند. زندگی چیزی به نام ملت بستگی دارد به شکل&zwnj;گیری و جاافتادگی &laquo;حاکمیت ملت&raquo; به مثابه گسترش همگانی قدرت ِ برآمده از اراده&zwnj;ی&zwnj; همگانی.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بند سوم &laquo;اعلامیه حقوق بشر و شهروند&raquo; به تنهایی چکیده و فشرده&zwnj;ای ست از تجربه&zwnj;ای تاریخی و از کوشش فکری سترگی که در غرب همزمان با آن تجربه نه تنها شکل می&zwnj;گرفته بلکه به آن شکل می&zwnj;داده است. برای بازگشایی علت نارسایی رویکرد مستشارلدوله نمی&zwnj;توان تنها به این تحلیل بسنده کرد که &laquo;انسان ایرانی[...] آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا می&zwnj;شد، چون تجربه&zwnj;ی زبانی و تاریخی آن مفاهیم را [...] نداشت، آنها را با درک و شناخت و برداشت تاریخی خود با تجربه&zwnj;ی زبانی خود، تفسیر، تعبیر و بازسازی می&zwnj;کرد&raquo;<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><span dir="LTR">[26]</span></a>. چون فروکاستِ مفاهیم نو به مفاهیمی آشنا منطبق با دانسته&zwnj;های فرهنگی به منظور زدون غرابت آنها، تنها شیوه برای راه یافتن به آنها نمی&zwnj;توانسته است باشد. از طرفی نمی&zwnj;توان از آنچه رخ داده است حکم به محتوم بودن آن رخداده بکنیم. مگر آنکه دلایلی ریشه&zwnj;ای&zwnj;تر همچون &laquo;امتناع تفکر در فرهنگ دینی&raquo;<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><span dir="LTR">[27]</span></a> را برای آن قائل باشیم، یعنی فراتر از گسست&zwnj;هایی که تجربه تاریخی در برهه&zwnj;هایی به دنبال می&zwnj;آورد، معتقد باشیم که هر فرهنگ ذاتی دارد که هیچ زیروزبرشدنی هرگز توانایی دگرگون کردنش را ندارد و همه دگرگونی&zwnj;های پدید آمده را باز دوباره همان ذات با خودش همگون می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پس از این همه سال که گسترش فکرهای نو همراه با تجربه&zwnj; تاریخی نهادهای نو ما را با مفاهیم نو آشناتر کرده است هنوز شناخت و کاوش در چگونگی پیدایش&zwnj;شان نیازمند کوشش فکری جاندار و پیگیری است، چه برسد به آن سال&zwnj;ها که برای نخستین&zwnj;بار ایرانیان از نزدیک با چنین مفاهیمی درگیر می&zwnj;شدند. چنین کوششی را آخوندزاده، آنگونه که از خلال نامه&zwnj;اش می&zwnj;توان دریافت، بیشتر از خود نشان می&zwnj;دهد تا مستشارالدوله که اگرچه راهی نو هم گشوده باشد، اما سطحی بودن رهیافتش به مفاهیم مدرن و دریافت آسان&zwnj;یابی که از آنها ارائه می&zwnj;دهد، امکان هموار کردن همان راه را هم به دشواری فراهم می&zwnj;آورد. سی و چند سال بعد از انتشار یک کلمه، هنگام تدوین متمم قانون اساسی مشروطه،&nbsp; بند سوم &laquo;اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹&raquo;، دوباره در دو اصل نمودی نیمه&zwnj;کاره و نارسا می&zwnj;یابد که عبارتند از اصول بیست و ششم (<em>قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می&zwnj;&zwnj;نماید</em>) و سی و پنجم (<em>سلطنت ودیعه&zwnj;ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده</em>). &laquo;ناشی بودن قوای مملکت از ملت&raquo;، که می&zwnj;بایستی نوید به رسمیت شناختنِ اصل حاکمیت ملت باشد، در سایه ارجاع به &laquo;موهبت الهی&raquo; رنگ می&zwnj;بازد. و بدینسان کژی نگارش این اصل در ادامه کژ&zwnj;خوانی مستشارالدوله می&zwnj;ماند، چون سرچشمه حاکمیت را مستقیم و بدون واسطه، ملت ذکر نمی&zwnj;کند، بلکه امری آسمانی را خاستگاه اصلی حاکمیت بازمی&zwnj;شناسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>جواد طباطبایی و قضیه(تئورم) سکولاریزاسیون </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال پرسش اینجاست که چرا باور یا ترفند میرزا یوسف خان مبنی بر اینکه احکام شرعی می&zwnj;توانند به نظام حقوقی جدید تبدیل شوند، اینچنین مورد توجه طباطبایی قرار می&zwnj;گیرد؟ به باور ما، تلاش قابل ستایش&zwnj; طباطبایی برای

آرش جودکی − نمی‌توان از کشف اهمیت رساله «یک کلمه» سخن گفت، چون اهمیت هر کار و اثری که یا با خود سخن و اندیشه تازه‌ای می‌آورد یا اندیشه و سخن از پیش موجودی را آرایشی دیگر می‌بخشد، چنان است که امکان خوانش‌های دوباره به منظور برجسته کردن اهمیتش را از پیش در خود دارد. برای همین حتی پیش از آنکه جنبش مشروطه به «انقلاب مشروطه» منجر شود، دست اندرکاران و هواداران آن جنبش به اهمیت کار مستشارالدوله پی برده بودند. اهمیتی که تا کنون بیشتر از منظری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.

اما جواد طباطبایی به تازگی، در ادامه پژوهش‌هایی که تحت عنوان «تأملی درباره ایران»[1] دنبال می‌کند، تاکید خود را بر اهمیت حقوقی آن می‌گذارد. طباطبایی معنا و جایگاه رساله «یک کلمه» را در چارچوب بحثی می‌جوید که به نام «نسبت نظام قدمایی و اندیشه تجدد» گشوده است. به تعبیر نویسنده «نظریه حکومت قانون در ایران»، اهمیت کار میرزا یوسف خان را نه همروزگاران‌ او و نه مفسران امروزی‌اش درنیافته‌اند، چون به این نکته توجه نکرده اند که آنچه مستشارالدوله پایه گذاشت، «مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت»[2]، که به واسطه‌اش نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین شد.

پس با توجه به این برداشت، همروزگاران مستشارالدوله نمی‌توانسته اند اهمیت حقوقی «یک کلمه» را دریابند، چون تدوین نظام حقوقی جدید ـ اگر این رساله را مبنا گرفته باشد ـ پس از استقرار مشروطیت انجام شد. اما به زعم طباطبایی، کوتاهی مفسران امروزی که نسبت دین و دنیای جدید را به محک فرایافت‌هایی همچون سکولاریزاسیون می‌سنجند، ناشی از بی توجه‌ای به این نکته است که «با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران تبدیل نظام حقوقی شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این مفاهیم انجام گرفت.»[3]

جایگاهی که طباطبایی به مستشارالدوله در تاریخ اندیشه جدید ایرانی ـ که امکان نوشتنِ تاریخِ به باور او هنوز نانوشته‌اش در گرو نگرشی نقادانه به بنیان‌های چنین دانشی است ـ اختصاص می‌دهد وابسته به دریافتی است که از شکل ویژه‌ تدوین نظام حقوقی جدید دارد که از دید طباطبایی با وارد کردن مبنای نظری جدیدی در فهم نظام سنت قدمایی صورت گرفته است. توجه طباطبایی به رساله «یک کلمه» وقتی بهتر فهمیده می‌شود که تحلیل‌اش از مشکل اساسی «تاریخ‌نویسی ایرانی تاریخ و تاریخ اندیشه جدید ایرانی» را در نظر بگیریم. به زعم او، این تاریخ نویسی که «در بهترین حالت، تقلیدی از تاریخ نویسی غربی است»[4]، از سوی جریان روشنفکری ایرانی دنبال شده است که چون خودش «در خلئی  تکوین پیدا کرد که با غیاب اهل نظر سنت قدمایی ایجاد شده بود»[5] تنها توانسته است، باز هم در بهترین حالت، «موادی از تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران را با مقولاتی از تاریخ اندیشه در اروپا توضیح دهد.»[6] در حالی‌که به تعبیر طباطبایی ایجاد نظام حقوق عرف بر پایه حقوق شرع، یا به بیان دیگر تبدیل این یکی به آن، می‌بایستی با مواد اندیشه که آن روز در دست بوده است توضیح داده شود. در این منظر «نظریه حکومت قانون در ایران» کوششی است برای تنظیم پاندول ساعت تاریخ‌نگاری تاریخ اندیشه ایرانی با زمان صحیح آن روز ایران.

در بحث بر سر تاریخ اندیشه آن روزگار، طباطبایی بیشترین تکیه خود را بر روی این مسئله می‌گذارد که بی‌اعتنایی روشنفکری به سنت قدمایی سبب شد که مفاهیم نوآیین بر پایه بحث‌های نظری تدوین نشوند، بحث‌هایی که می‌بایست «مبتنی بر تأملی در نسبت دیدگاه‌های جدید با مبنای قدمایی باشد.»[7] و اینگونه از دید او آنچه در ایران می‌گذشت همانی بود که در جهان اسلام رخ داد: عدم دگرگشت در مبنای سنت قدمایی و تکوین روشنفکری بی‌اعتنا هم به این سنت و هم به اندیشه مدرن اروپایی. با توجه به اینکه روشنفکرانِ قانون‌خواه همان اندازه به فقه بی‌اعتنا بودند که اهل فقه ناآگاه از حقوق جدید، تحلیل طباطبایی از اهمیت راه حل پیشنهادی مستشارالدوله را می‌توان چنین خلاصه کرد: هموار ساختن راه حکومت قانون به پشتوانه تبدیل احکام شرع به حقوق جدید، فراهم آوردن مبنای نظری شیوه تدوین نظام حقوقی.

در پس بهایی که طباطبایی به رویکرد فکری میرزا یوسف خان می‌دهد این پیش‌فرض قرار دارد که «هر بحثی در اندیشه تجدد به نوعی با نظری بر اندیشه سنتی پیوند دارد»[8]  که خودش از حکم کلی‌تری سرچشمه می‌گیرد : «اندیشه تجدد [در تاریخ اندیشه اروپا] با مناقشه متأخرین بر قدما آغاز و شالوده آن استوار شد»[9]. شاید بتوان چنین برداشتی از مدرنیته را بنیاد و نقطه آغاز کار فکری طباطبایی پنداشت، در ادامه به این مطلب خواهیم پرداخت. در این مرحله پرسش اینجاست که آیا به راستی می‌توان با قاطعیت رای بر ناروایی آزمودن کار مستشارالدوله به محک فرایافت‌های مدرن داد و اعلام کرد که تبدیل نظام حقوقی شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این مفهوم‌ها انجام گرفته است؟

برخلاف طباطبایی، نگرش ما به رساله «یک کلمه» بر این پیش‌فرض استوار شده است که برای داوری بر سر توفیق یا عدم توفیق مستشارالدوله در گشودن راهی نو، می‌بایستی پیش از هر چیز چگونگی دریافت او از مفاهیم نوآیین را بررسی کرد. چون در منظری کلی‌تر، اگر جنبش مشروطه را با مجموعه اندیشه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی برخاسته از درگیری جدی ایرانیان با پدیده مدرنیته یکی بگیریم، نمی‌توانیم از بررسی چگونگی چالش این اندیشه‌ها با فرایافت‌های مدرن همچون سکولاریسم پرهیز کنیم. چرا که سکولاریسم همراه با راسیونالیسم و اومانیسم سه عنصر در هم تنیده‌ای‌ هستند که بر پایه‌شان مدرنیته ساخته و پرداخته شده‌ است. فرایند سکولاریزاسیون همچون افول سروری نهادهای مذهبی و باورهای الهی نقشی سرنوشت‌ساز در دگرگشت جوامع غربی و سپس فراتر ایفا کرده است. چون «برای نخستین بار در تاریخ، گفتمان‌هایی که با آنها تمدنی خود را می‌اندیشد دیگر دینی نیستند.»[10] دستاورد اساسی این فرایند همانا بیرنگ شدن نفود مفاهیم آسمانی و دینی  بر شیوه‌های مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و چگونگی تعریف محتوای حقوق و قوانین است.

ملاک سنجشی که ارزش کار مستشارالدوله را می‌بایستی مشخص کند در بررسی چگونگی رویاروی‌اش با همین دستاورد به دست خواهد آمد. دستاوردی‌ که اقامت سه ساله‌اش در پاریس و سفر به لندن در مقام «شارژدافر» فرصت آشنایی نزدیک با فراآمدهای آن را به او داده بود. او که پیش از این هم در مدت اقامت‌هایش در روسیه ـ  هفت سال در آستراخان در مقام کونسولی، شش ماه در سن‌پترزبورگ همچون جانشین وزیر مختار و چهار سال در تفلیس با عنوان کنسول ژنرال ـ با دیدن «انتظام و اقتدار لشگر و آسایش و آبادی کشور» آرزوی کرده بود «که در مملکت ایران  نیز این نظم و اقتدار و این آسایش و آبادی حاصل»[11] گردد، تازه درمی‌یافت آنچه در روسیه شناخته بود تنها «نمونه[ای] بوده است از آنکه بعد در فرنگستان [می‌دید]»[12]. پس نقطه آغازین پرسشی که سنگ بنای کتابش را گذاشت ( چرا ما چنین عقب مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دور داشته‌ایم؟[13])  در تکانه‌ای باید جست که پیکربندی اجتماعی فرایافت‌های مدرن بر او وارد کرده بود و نه در کنکاش بر سر مبانی سنت قدمایی به منظور دگرگون کردن آن. و اینجاست که خام‌دستی اندیشه مستشارالدوله خود را آشکار می‌کند. اتفاقاً طباطبایی که یکی از خصلت‌های روشنفکری دوران جنبش مشروطه را بی‌اعتنایی به اندیشه جدید اروپایی می‌داند،  از این نکته غافل نیست: «مستشارالدوله، به رغم کوشش‌های خود برای هموار کردن راهی نو، نتوانست خود را از مرده‌ریگ این بی‌اعتنایی به الزامات اندیشه جدید رها کند.»[14] اما طباطبایی چون کاستی بنیادین جریان روشنفکری ایرانی را در این می‌بیند که «از درون اندیشه سنتی برنیامد و از این‌رو نتوانست، در تحول خود، در نسبت میان روشنفکری و اندیشه سنتی تأمل کند»[15]تلاش میرزا یوسف خان را به فال نیک می‌گیرد تا به گونه‌ای پس‌اندر (a posteriori) چنین تأملی را بازآفرینی کند.

با این حال طباطبایی به خوبی از سستی روش مستشارالدوله، درست هنگامی که اصول اعلامیه حقوق بشر را در بخش‌هایی از رساله «یک کلمه» وارد می‌کند، آگاهی دارد. اما گفتنی است که جدا از اصل‌هایی که در رساله آمده است، آنچه اصلاً نیامده است، یعنی اصل حاکمیت، بیشتر از همه بر وزن کاستی‌های رساله می‌افزاید.

جای خالی اصل حاکمیت ملت در رساله «یک کلمه»               

برشمردن کاستی‌ها و خامی‌های روش مستشارالدوله به معنی انکار اهمیت کارش نیست. همان طور که نباید همه پیشرفت‌هایی که در برداشت و دریافت امروزی ما از مفاهیمی چون قانون و مشروعیت قدرت سیاسی پدید آمده است را به حساب او نوشت، مسئولیت همه کژی‌ها و بدفهمی‌های همچنان موجود از فرایافت‌های نوین را هم نباید به گردن او انداخت. اما در بررسی کوشش او برای شناخت دستاورد اساسی سکولاریسم که عبارت از کاهش نفود مفاهیم آسمانی و دینی  بر شیوه‌های مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و چگونگی تعریف محتوای حقوق و قوانین است، نمی‌توان از خام‌دستی رهیافتش چشم پوشید. اگر در نگرش تاریخی، به جای کوشش برای کشف جوهر همیشگی یک فرهنگ یا آشکار ساختن لاد و بُنی که پنهانی دگرگونی‌هایی تاریخی را رهبری می‌کند، گسست‌هایی که در برهه‌های زمانی پیش می‌آید را بیشتر در نظر بگیریم، و دقت خود را بر دگرگون شدن فرایافت‌ها در انتقال از مجموعه‌ای فرهنگی به مجموعه فرهنگی دیگر متمرکز کنیم و بخواهیم چگونگی پذیرش مفاهیم را در این جابجایی بافتارها و نقشی که در پویایی یا ایستایی «بغرنج»ها در خودشان و در پیوندشان با هم دارند دریابیم، ناگزیریم «یک کلمه» را با همه اهمیتش سندی بشناسیم که بیشتر نشان‌دهنده‌ی شکست فکری ما ایرانیان است در برابر شناخت پدیده‌ سکولاریزاسیون. اهمیت این رساله اما ریشه‌ای هم در این شکست دارد.

شکستی که در نهایت هرچند از «یک کلمه» ـ با وام گرفتن اصطلاح «بازتولید» از طباطبایی به معنی «تجدید مقولاتی از سنت قدمایی در شرایط جدید در بی‌اعتنایی به الزامات دوران جدید و تن دردادن به آن»[16] ـ بازتولیدی همچون بازتولیدهای دیگر می‌سازد، اما چون در روند رویکردی پیش آمده است که می‌خواسته بنیانی که نظام حقوقی جدید می‌بایستی بر آن قرار گرفته باشد را درک کند، کمی هم رنگ پیروزی گرفته است. و این همه صرف نظر از اینکه می‌دانسته یا نمی‌دانسته آنچه می‌کوشد سر از رازش دربیاورد سکولاریسم نام دارد. و این دانشِ شاید ندانسته خود را در همان مقدمه کتابش نشان می‌دهد. اگر فرض را بر این بگیریم که هدف مستشارالدوله تبدیل قانون شرع به حقوق جدید بوده است، اشاره‌اش به تفاوت پنجگانه میان «کتاب قانون» و شریعت بیشتر از هرچیز شایسته اهمیت است. چون برخلاف آنچه پس از آن پی می‌گیرد، یعنی کوشش برای نشان دادن سازگاری اصول «اعلامیه حقوق بشر» با «روح اسلام»، ناخواسته از ناسازگاری شکل و شیوه تنظیم و اجرای قانون در بافتار فرهنگ اروپایی با آنچه در بافتار سنتی به نام قانون رواج دارد پرده برمی‌گیرد. آن دوست خیالی که در مقدمه کتاب، مستشارالدوله برای خودش آفریده است تا سر این معنی را به او بفهماند «چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما در چنین حالت کسالت و بی‌نظمی، باقی مانده‌ایم»[17] گوشزد می‌کند که «کتاب قانون» باید پنج اصلی را رعایت کند : نگارش‌شان مورد قبول دولت و ملت هر دو باشد، فقط قوانین قابل اجرا گردآوری و نگارش شود، به زبان عمومی نوشته شود، فقط «مصالح دنیویه» را شامل باشد، تنها قانونِ مکتوب قانون به حساب بیاید .

اینگونه «یک کلمه» درست در آغازش شاید ناخواسته و ندانسته در موضع پذیرش فرایند سکولاریزاسیون قرار می‌گیرد. یکی از مرحله‌های کانونی این فرایند «اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹»، سند بنیادین انقلاب کبیر فرانسه است که ضرورت پیکربندی دوباره ساختار و ساختمان اجتماعی را بازتاب می‌دهد. اهمیت رساله «یک کلمه» همچون «نخستین گام در تدوین مجموعه‌های قانونی مشروطیت»[18]، را نیز باید در پیوندش با این سند جست. این رساله در حقیقت بازنویسی‌‌ای است از  هفده اصل همین اعلامیه در «نوزده فقره» ـ که به تعبیر مستشارالدوله «روح دائمی [...] و جان جمله قوانین فرانسه» [19]هستند. این بازنویسی اما همانطور که مؤلفش در نامه‌‌ای به آخوندزاده توضیح می‌دهد، به گونه‌ای خاص صورت گرفته است: «به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی  وسیویلیزاسیون است.»[20] و همین رویکرد جهت‌گیری تمام کتاب را به کژراهه می‌اندازد. چون با ایده‌ حقوق بشر، که انقلاب‌های آمریکا و فرانسه حامل آن بودند، جهانی نو بر پایه توانایی‌ها و حقوق فردی زاده شد که با وصله پینه‌هایی از آیات و احادیث ـ آنگونه که مستشارالدوله می‌پنداشت ـ نه می‌توان به پیچیدگی‌های زیرساخت‌های فکری‌اش پی برد و نه دشواری‌های عملی برپایی‌اش را سنجید، چه برسد به اینکه از طریق چنین تردستی‌هایی انتظار داشت «مبنایی برای تبدیل احکام شرع به مجموعه‌های قانونی جدید»[21] پیدا کرد.

سرخوردگی آخوندزاده پس از خواندن «یک کلمه» در نامه‌ مورخ هشتم نوامبر ۱۸۷۵ به مستشارالدوله کاملاً هویداست. تمامی نامه آخوندزاده اختصاص دارد به برشمردن مغایرت اصول جدید حکومت با شریعت. اما مهمترین بخش نامه سطرهای آغازین آن است[22]. به زعم آخوندزاده کتاب نه تنها مخاطب خود را اشتباه برگزیده است، بلکه مخاطب واقعی آن وجود هم ندارد. که اگر وجود داشت نیازی به این کتاب نداشت، چون محتوای آن را به شکل کنستیتوسیون و در پی انقلابی نگاشته بود. این مخاطب حقیقی اما هنوز ناموجود، تا هنگامی که به توانایی خودش آگاهی نیابد به وجود نخواهد آمد. آخوندزاده نخست به مستشارالدوله گوشزد می‌کند که شرط پیدایش «اعلامیه حقوق بشر»  انقلاب بوده است، سپس با توجه به چگونگی پیدایش و گسترش سکولاریزاسیون در غرب، باز یک قدم دورتر می‌رود و ظهور انقلاب سیاسی که حقوق بشر زاده آن است را مشروط به «ترقی علوم» می‌بیند که از طریق «عدم ممانعت دین» حاصل می‌شود. یعنی همان نکته‌ای که ماکس وبر از آن به عنوان تاثیر افسون زدایی بر اصول سازماندهی جوامع سخن می‌گوید.

حال اگر پرسش بود یا نبود «ملت» را کنار بگذاریم و از نقشی که مقوله «ملت» در ساختار نوشته بازی می‌کند جویا شویم، می‌بینیم که در ترجمه مستشارالدوله از «اعلامیه حقوق بشر»، «ملت» همان جایگاهی که در متن اصلی داشت را دیگر ندارد. برگردان ماده سوم «اعلامیه حقوق بشر» − « بنیاد هر حاکمیتی اساساً در نهاد ملت جای دارد. هیچ گروه و فردی نمی‌تواند قدرتی اعمال کند که آشکارا از ملت برنخیزد»[23] − در «یک کلمه» رونوشت بیرنگی می‌شود از اصل حاکمیت ملت: «اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است.»[24] در این مفهوم، برآوردنِ خواست ملت می‌بایستی هدف حکومت باشد. اما چنین سرمشقی برای اداره امور کشور، وقتی معنای اصلی خود را می‌یابد که سرچشمه‌ی حاکمیت را پیشاپیش ملت معرفی کرده باشیم، که در هیچکدام از فقره‌های «یک کلمه» چنین چیزی را نمی‌یابیم.

با این حال می‌توان فرض کرد که مستشارالدوله ترفندی در کار کرده است تا همان اصل حاکمیت ملت را سرپوشیده بیان کرده باشد. اما تفسیری که در ادامه می‌آورد نه تنها رونوشتِ بیرنگ اصل حاکمیت ملت را بیرنگ‌تر می‌کند، بلکه راه رسیدن به آنچه شاید در لفافه می‌خواسته است از آن نشانی بدهد را هم بیراه می‌کند : «و این کلمه از جوامع الکلم است و در نزد صاحبان عقول، مرتبه صحتش را حاجت تعریف نیست. و در نقل و شرع اسلام نیز چنین است؛ و آیه کریمه در آل عمران ”و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک“ یعنی اگر بودی تو درشت‌خوی و سخت‌گوی، هرآینه پراکنده شدندی اصحاب تو از گرداگرد تو. و آیه شریفه ”و امرهم شوری بینهم“ در این امر باب عظیم است و این باب از مقاصد استشاره است.»[25] چنین رهیافتی، که پیشگیری از مخالفت متشرعان را به بهای پندارِ امکانِ برآوردنِ اصل نوین حاکمیت از شرعیت می‌پردازد، جز مخدوش کردن همان اصل نتیجه‌ دیگری در پی ندارد. اصل حاکمیت ملت اینگونه در پس آیه‌هایی نامرتبط گم می‌شود و تا سطح اندرز به حاکمان سقوط می‌کند : خوب‌رفتاری با زیردستان، و رایزنی در امور حکومتی.

ترجمه‌ی نارسای مستشارالدوله از بند سوم «اعلامیه حقوق بشر و شهروند»، و توضیح نابجایی که در پی آن ترجمه‌ی نیم‌بند می‌آورد تمام ساختمان «اعلامیه حقوق بشر» را به هم می‌ریزد. ترکیب‌بندی دوباره پیکره‌ی اجتماعی ـ که سند بنیادین انقلاب فرانسه آن را به گرد سه محور: فرد، ملت و قانون پایه می‌ریزد ـ در رویکرد مؤلفِ «یک کلمه» از هم می‌پاشد و درک اندیشه سیاسی نوپای ایرانی را از سکولاریزاسیون ناکارآمد می‌کند. چون آنچه در ایده «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» نقش بنیانی دارد عبارت است از تاکید بر گسستِ پیوند امور زمینی از مفاهیم آسمانی در  عملکردی که به واسطه‌اش جامعه انسان‌ها  به خودش با توان خودش تسلط پیدا می‌کند. زندگی چیزی به نام ملت بستگی دارد به شکل‌گیری و جاافتادگی «حاکمیت ملت» به مثابه گسترش همگانی قدرت ِ برآمده از اراده‌ی‌ همگانی.

بند سوم «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» به تنهایی چکیده و فشرده‌ای ست از تجربه‌ای تاریخی و از کوشش فکری سترگی که در غرب همزمان با آن تجربه نه تنها شکل می‌گرفته بلکه به آن شکل می‌داده است. برای بازگشایی علت نارسایی رویکرد مستشارلدوله نمی‌توان تنها به این تحلیل بسنده کرد که «انسان ایرانی[...] آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا می‌شد، چون تجربه‌ی زبانی و تاریخی آن مفاهیم را [...] نداشت، آنها را با درک و شناخت و برداشت تاریخی خود با تجربه‌ی زبانی خود، تفسیر، تعبیر و بازسازی می‌کرد»[26]. چون فروکاستِ مفاهیم نو به مفاهیمی آشنا منطبق با دانسته‌های فرهنگی به منظور زدون غرابت آنها، تنها شیوه برای راه یافتن به آنها نمی‌توانسته است باشد. از طرفی نمی‌توان از آنچه رخ داده است حکم به محتوم بودن آن رخداده بکنیم. مگر آنکه دلایلی ریشه‌ای‌تر همچون «امتناع تفکر در فرهنگ دینی»[27] را برای آن قائل باشیم، یعنی فراتر از گسست‌هایی که تجربه تاریخی در برهه‌هایی به دنبال می‌آورد، معتقد باشیم که هر فرهنگ ذاتی دارد که هیچ زیروزبرشدنی هرگز توانایی دگرگون کردنش را ندارد و همه دگرگونی‌های پدید آمده را باز دوباره همان ذات با خودش همگون می‌کند.

پس از این همه سال که گسترش فکرهای نو همراه با تجربه‌ تاریخی نهادهای نو ما را با مفاهیم نو آشناتر کرده است هنوز شناخت و کاوش در چگونگی پیدایش‌شان نیازمند کوشش فکری جاندار و پیگیری است، چه برسد به آن سال‌ها که برای نخستین‌بار ایرانیان از نزدیک با چنین مفاهیمی درگیر می‌شدند. چنین کوششی را آخوندزاده، آنگونه که از خلال نامه‌اش می‌توان دریافت، بیشتر از خود نشان می‌دهد تا مستشارالدوله که اگرچه راهی نو هم گشوده باشد، اما سطحی بودن رهیافتش به مفاهیم مدرن و دریافت آسان‌یابی که از آنها ارائه می‌دهد، امکان هموار کردن همان راه را هم به دشواری فراهم می‌آورد. سی و چند سال بعد از انتشار یک کلمه، هنگام تدوین متمم قانون اساسی مشروطه،  بند سوم «اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹»، دوباره در دو اصل نمودی نیمه‌کاره و نارسا می‌یابد که عبارتند از اصول بیست و ششم (قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌‌نماید) و سی و پنجم (سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده). «ناشی بودن قوای مملکت از ملت»، که می‌بایستی نوید به رسمیت شناختنِ اصل حاکمیت ملت باشد، در سایه ارجاع به «موهبت الهی» رنگ می‌بازد. و بدینسان کژی نگارش این اصل در ادامه کژ‌خوانی مستشارالدوله می‌ماند، چون سرچشمه حاکمیت را مستقیم و بدون واسطه، ملت ذکر نمی‌کند، بلکه امری آسمانی را خاستگاه اصلی حاکمیت بازمی‌شناسد.

جواد طباطبایی و قضیه(تئورم) سکولاریزاسیون

حال پرسش اینجاست که چرا باور یا ترفند میرزا یوسف خان مبنی بر اینکه احکام شرعی می‌توانند به نظام حقوقی جدید تبدیل شوند، اینچنین مورد توجه طباطبایی قرار می‌گیرد؟ به باور ما، تلاش قابل ستایش‌ طباطبایی برای به دست دادن روایتی جدید از حوادث تاریخی بر پایه خوانشی تازه از متن‌های ایرانی ـ که پهنه بسیار گسترده‌ای را در برمی‌گیرد ـ همراه با وسواس شگفت‌انگیزش در پرهیز از کاربرد مقلدانه و غیرانتقادی دستگاه مفاهیم اندیشه اروپایی برای توضیح مواد تاریخ و تاریخ فرهنگ ایران، در نهایت بر  تز جاافتاده و در همان حال قابل بحث و تردیدی استوار شده است که تمام فرایافت‌های نوین را شکل این‌ـ‌‌جهانی‌ـ‌شده‌‌ (سکولاریزه) فرایافت‌های دینی و آن‌ـ‌‌جهانی می‌داند. رویکرد انتقادی به مفاهیم اندیشه اروپایی که طباطبایی می‌خواهد کارش را با آن شاخص کند، درست در برابر این تز شیوه‌ای غیر انتقادی پیش می‌گیرد. این تز در واقع قالبی نظری است برای توضیح پدیده‌ها که در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی رواج دارد. نخستین بار هانس بلومنبرگ آن را «قضیه سکولاریزاسیون» نامید و سهم کم ارزشی که در توضیح پدیده‌ها دارد و کارکرد بیشتر القایی‌اش را خاطر نشان کرد. آیا روش فکری طباطبایی در همین قالب نظری می‌گنجد؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست، چون می‌توان در روش او رویکردی دوگانه در قبال این قالب نظری دید.

در وهله نخست چنین می‌نماید که نمی‌توان کاربرد قضیه سکولاریزاسیون را به طباطبایی منسوب کرد. طباطبایی از کسانی است که بیشتر از هرکس بر سرشت متفاوت اسلام و مسیحیت تاکید می‌کند. نظر به این تاکید، طبیعی است که آگاهانه از هرگونه قالب نظری که بتواند در حوزه تمدن مسیحی  برای توضیح پدیده‌ها کارآیی داشته باشد، بپرهیزد. قضیه سکولاریزاسیون هم چون یکی از همین قالب‌های نظری است، پس نمی‌تواند در دستگاه فکری او نقشی داشته باشد. اما قالب نظری ِ قضیه سکولاریزاسیون از راه دیگری نه تنها در روش استدلالی او سر درمی‌آورد، بلکه تمام این روش را از آغاز تا پایان راهبری می‌کند. در حقیقت اعتبار این قضیه چیزی نیست که از سوی او به پرسش گذاشته شود، چون اعتقاد دارد اندیشه نوین از درون اندیشه سنتی برآمده است به گونه‌ای که «هر بحثی در اندیشه تجدد به نوعی با نظری بر اندیشه سنتی پیوند دارد». این میان هیچگاه این فرض را در نظر نمی‌گیرد که یک گزاره فلسفی لزوماً نمی‌بایستی از گزاره تئولوژیک معادلش نتیجه شده باشد، حتی اگر هر دو در یک سپهر تاریخی و فرهنگی و به طور همزمان پدیدار شده باشند. و چون این فرض جایی پیش او ندارد، اعتقاد به پیوند میان اندیشه جدید و اندیشه سنتی که نمودی از همان قضیه سکولاریزاسیون است را به حوزه فرهنگی ایران تعمیم می‌دهد. از این مرحله به بعد کاربرد تئورم سکولاریزاسیون با بازسازی پیوند میان اندیشه جدید و اندیشه سنتی انجام می‌گیرد. اندیشه جدید در تاریخ اندیشه ایران، قرینه ایرانی پدیده‌ای اروپایی نیست اما میان چگونگی زایش و پیدایش‌شان می‌توان قرینه‌سازی کرد. با این تفاوت که توضیح پیدایش قرینه ایرانی با همان مواد ایرانی صورت می‌گیرد. اما همان منطقی را بازسازی می‌کند که در پیدایش قرینه اروپایی نقش داشته است. با این حساب مشروعیت این توضیح وابسته به قالب نظری‌ای می‌ماند که مشروعیت‌اش جای سوال دارد.

افسوس که طباطبایی، در آخرین فصل «مبانی نظریه مشروطه‌خواهی» تنها به اشاره‌ و نه آن هم چندان دقیق از اندیشه بلومنبرگ یاد کرده است. رویارویی باچنین اندیشه‌ای، با توجه به توانایی‌های فکری‌ طباطبایی، می‌توانست بر غنای تأملی درباره ایران بیفزاید.

پانویس‌ها:

عکس:

مستشارالدوله، نویسنده "یک کلمه"

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • کاربر مهمان

    البته عکسِ فوق از آنِ صادقِ مستشارالدوله برادرزادۀ میرزا یوسف خان است که در بسیاری از جاها به اشتباه به جایِ عکسِ میرزا قرار می گیرد.

  • reza

    یک توضیح کوتاه درباره این مقاله را در لینک پایین بخوانید. http://gadim-va-jadid.blogfa.com/post-298.aspx