گزارشگران بدون‌مرز: جاوید رحمان از زندان‌های ایران بازدید کند

به گفته رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارش‌گران بدون مرز، درز آمار محرمانه از شیوع ویروس کرونا در ایران پنهان‌کاری مسئولان دولتی را بیش از پیش آشکار کرده است.