کارگران هفت تپه پس از دریافت دو ماه حقوق معوقه: اعتصاب ادامه دارد

هیات مدیره هفت تپه کارگران را تهدید کرده که به سر کار خود برگردند اما نماینده کارگران گفته‌اند تا خلع ید از بخش خصوصی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد،