پایان‌نامه غلامحسین ساعدی: “علل اجتماعی پسیکونوروزها در آذربایجان”

نشر پیام در آلمان پایان‌نامه غلامحسین ساعدی را منتشر کرده است. ساعدی در پی یافتن رابطه‌ای بین شرایط اجتماعی و روان نژندی است.