انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شد

انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. این بیانیه به‌دنبال بیش از دو هفته تداوم اعتصاب غذای این وکیل دادگستری صادر شده است.