بر برادران افکاری چه گذشته است؟ – شرح ماجرا از زبان یک منبع مطلع

زمانه در گفت‌وگو با یکی از نزدیکان خانواده افکاری به کنکاش در پرونده آنان پرداخته و روایت این منبع را بی‌کم و کاست ارائه می‌کند.