گره زدن به نفع دلالان: وضعیت زنان فرش‌باف سنندج

فریبا دانشمهر – نرخ استثمار در صنایع دستی به ویژه در فرش‌بافی بسیار بالا است. آنچه به دست زنان قالی‌یاف می‌رسد حتا پایین‌تر از آن چیزی است که به عنوان حداقل دستمزد مقرر شده است.