رافائل گروسی: بازرسان آژانس از یک مکان هسته‌ای در ایران نمونه‌برداری کردند

گروسی خاطرنشان کرد که توافق آژانس با ایران بر سر بازرسی از دو مکان هسته‌ای موجب تقویت همکاری و اعتماد متقابل می‌شود.