وضعیت آموزش و پوشش سامانه شاد در مناطق محروم: نمونه‌ی روستاهای کردستان

فریبا دانشمهر – در این گزارش به چند و چون عملکرد تاکنونِ این سامانه در مناطق روستایی استان کردستان در مقطع ابتدایی و چشم‌انداز عملکرد آینده‌ی آن در این مناطق می‌پردازیم.