بازگشایی مدارس و بیگاری معلمان موقت در مدارس دولتی و «غیرانتفاعی»

حدود ۲۶۰ هزار معلم مدارس دولتی و «غیرانتفاعی» با قراردادهای موقت، حقوق‌های کمتر از حداقل دستمزد و گاه حدود ۵۰۰ هزار تومان در ماه، عدم امنیت شغلی و در مواردی نداشتن بیمه دست و پنجه نرم می‌کنند.