آموزه‌های نیشکر هفت‌تپه: مقاومت راه پیروزی است

نیشکر هفت‌تپه سه سال است از اعتراض و مقاومت عقب ننشته و تن به بازی و دسیسه‌های حکومت نداده. خواسته آنان لغو خصوصی‌سازی است و اگر محقق شود می تواند الگویی باشد برای کارگران به تنگ آمده از این سیاست.