سکوت مقامات افغانستان درباره خواسته‌های غیردموکراتیک طالبان

طالبان برای ادامه مذاکرات خواستار پذیرش فقه حنفی به عنوان یگانه منبع تصمیم‌گیری و اصل شمردن توافقنامه آمریکا با طالبان هستند. مقامات افغانستان هنوز اظهارنظر رسمی درباره این خواسته‌ها نکرده‌اند.