شبانگاه جمعه ۲۵ مهرماه مأموران امنیتی در یورش به منزل مسکونی مهران رئوف در تهران، این فعال کارگری را دستگیر کردند و او را همراه کتاب‌ها و دیگر وسایل شخصی از جمله کامپیوتر و موبایل به دادسرای اوین منتقل کردند. نیمه‌های همان شب، خانه الهام صمیمی فعال دانشجویی دانشگاه تهران توسط مأموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مأموران وسایل شخصی او و دیگر افراد خانواده را همراه بردند و الهام صمیمی را به احضار و برخورد قضایی تهدید کردند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران با انتشار این خبر در یکشنبه ۲۷ مهر افزوده است تا کنون خبری از علت دستگیری مهران رئوف و وضعیت او در دست نیست. در موج تازه دستگیری فعالان کارگری و اجتماعی پنج فعال کارگری دیگر نیز روز ۱۵ مهر توسط مأموران امنیتی دستگیر شدند. شبنم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، الوار قلی‌وند، ندا پیر خضرانانیان، آرش جواهری و اندیشه صدری از فعالان کارگری و اجتماعی در منازل شخصی خود در تهران بازداشت شده‌اند.