شهلا جهانبین، کنشگر مدنی و یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت شد و برای تحمل دوران محکومیت ۲۷ ماهه خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خانم جهان بین در تاریخ ۲۳ مهرماه امسال به دنبال یک تماس تلفنی برای تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود. شهلا جهان بین یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر درخواست استعفای علی خامنه ای است. خانم جهابین اواخر مردادماه سال گذشته به دنبال انتشار بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، بازداشت شد و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم، فعال مدنی و همسر شهلا جهانبین هم یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی، مبنی بر استعفای علی خامنه‌ای است که در تاریخ ۲۹ تیرماه امسال با تودیع قرار از زندان وکیل آباد مشهد به صورت موقت آزاد شد.