آموزه ترامپیسم: ارتجاع شور انقلابی نمی‌زاید

امین درودگر − آیا حالا با آمدن بایدن دور دورِ ترقی‌خواهی و پیشرفت مبارزه برای آزادی و عدالت است؟ چنین گمانی اگر بر مبنای منطق واکنش باشد، این که سقوط به اعتلا منجر می‌شود، ساده‌بینانه است.