کشتار مینک‌ها در دانمارک: وزیر کشاورزی استعفا کرد

اعتراض‌ها در دانمارک بر غیرقانونی‌بودن دستور دولت و نارضایتی پرورش‌دهنده‌ها و هزینه مالی کشتار مینک‌ها متمرکز بود. اما پرسش اصلی باید این باشد: چرا اصلاً مزرعه‌های پرورش مینک وجود دارند؟