«بدون تاریخ، بدون امضاء»: پیکر فقر بر تخت تشریح

داریوش رسولی – فیلمی در بیان مفهوم «مسئولیت‌پذیری»، یادآور این بیت از مولانا: «این جهان کوه ا‌ست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا».