مهران رئوف فعال کارگری در زندان سپاه زیر بازجویی است

مهران رئوف فعال کارگری با گذشت بیش از ۸۰ روز از زمان دستگیری هنوز در زندان سپاه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار دارد.