بحران مازوت: تأخیر برای جایگزینی انرژی‌های پاک به قیمت جان مردم

نسیم روشنایی – مردم را تهدید می‌کنند که اگر زیاد انرژی مصرف کنند محکوم‌ هستند هوای آلوده ناشی از سوخت مازوت را استنشاق کنند. بحران اخیر مازوت از نمونه‌های بی‌برنامگی، کوته‌نگری و تاخیر پیوستن به فرآیند جهانی استفاده از انرژی‌های پاک و پایدار حکومت ایران است.