تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی را از حق معالجه محروم کرده‌اند

عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان و محروم کردن آنان از حق درمان به ابزار شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی بدل شده است. علی نوری یک نمونه از ده‌ها زندانی محروم از حق درمان است.