Share

بخشی‌ها و عاشق‌های خراسان شمالی از اقوام ترکمن، کرد و خراسانی اند که سال هاست در این مناطق با سازهای خود زندگی مردم را روایت می کنند. آنها سازندگان ساز دو تار، شاعر و آهنگسازاند. اشعار بخشی ها و عاشق ها، همراه با ساز دوتار داستان عاشقی ها، حماسه ها، غم ها و شادی های مردم را در قالبی موسیقیایی روایت می کنند.

hetrosexism01

Share