آب و روز جهانی تنوع زیستی

بیژن روحانی – روز جهانی تنوع زیستی امسال با تاکید بر نقش آب در حفظ گونه‌های مختلف حیات کار خود را آغاز کرد.