مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس

کریستف هیکمن- واردات اسلحه در خلیج فارس، امسال هم در سطح بالایی باقی‌ می‌‌ماند. تنها صادرات اسلحه شرکت‌های آلمانی در نیمه اول سال بالغ بر ۸۱۷ میلیون یورو می‌شود.