بازی اعدام‌ با جایزه مرگ

رضا حاجی‌حسینی – اعدام در ملاء عام، در کنار دیگر مجازات‌هایی که در مقابل دیدگان عموم مردم اجرا می‌شوند، نمونه‌هایی از ترویج خشونت هستند که تاثیرات جبران ناپذیری بر فرد و جامعه می‌گذارند.