درباره نویسنده: Producer

آخرین مطالب نوشته شده: Producer

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱- ۱۷ مارس ۲۰۱۳

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی  

مجری و خبرخوان: سارا روشن   

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


  

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱- ۱۶ مارس ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی

مجری: لیدا حسینی‌نژاد

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه 

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۱- ۱۰ مارس ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی  

مجری: کلاله پارسا   

خبرخوان: سارا روشن  

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

  

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۱- ۹ مارس ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱- ۳ مارس ۲۰۱۳

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی  

مجری: کلاله پارسا   

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

  

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱- ۲ مارس ۲۰۱۳

 
تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین 

۲۰:۳۰ آغاز...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱- ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی

مجری: کلاله پارسا   

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

  

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱- ۲۳ فوریه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: سمیرا طلوعی

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

  

۲۰:۳۰ آغاز...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱- ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳

خبرخوان و تهیه‌کننده: سارا روشن 

مجری: کلاله پارسا  

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱- ۱۶ فوریه ۲۰۱۳تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین 

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۲بهمن ۱۳۹۱- ۱۰ فوریه ۲۰۱۳

 

 

مجری، خبرخوان و تهیه‌کننده: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱- ۹ فوریه ۲۰۱۳


 

تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین۲۰:۳۰ آغاز برنامه

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱- ۳ فوریه ۲۰۱۳


تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱- ۲ فوریه ۲۰۱۳


تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: علی اسکندری

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱- ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ٧ بهمن ۱۳۹۱- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳

 

 تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه‌های...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱– ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: علی اسکندری
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱- ۱۳ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱– ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. Producer

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰