درباره نویسنده: Producer

آخرین مطالب نوشته شده: Producer

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱- ۶ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱– ۵ ژانویه ۲۰۱۳

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه‌های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۰ دی۱۳۹۱- ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲


تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۹ دی ۱۳۹۱– ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲ دی ۱۳۹۱– ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲

 
تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱- ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲


 
تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱– ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲

 تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 


 ۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

 ۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱- ۹ دسامبر ۲۰۱۲

 
تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سارا روشن
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۱– ۸ دسامبر ۲۰۱۲

 


تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱- ۲ دسامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده : سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سارا روشن

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱– ۱ دسامبر ۲۰۱۲تهیه‌کننده: سارا روشن

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین 

۲۰:۳۰...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲


تهیه‌کننده : شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی
 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 


۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۴ آذر ۱۳۹۱ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲

 


تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:
 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 
 ۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱- ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲

 
تهیه‌کننده و مجری: شهزاده سمرقندی
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

دریافت برنامه های کامل روز:
 


۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ – ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: شهزاده سمرقندی
مجری: کلاله پارسا
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

 ۲۰:۳۰ آغاز برنامه
۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان (فایل...

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۱- ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲

 

 

تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۱ – ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲

 

 


تهیه‌کننده و مجری: لیدا حسینی‌نژاد
خبرخوان: سمیرا طلوعی
مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و جهان

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱- ۴ نوامبر ۲۰۱۲

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: فرجام سعیدی

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۱ – ۳ نوامبر ۲۰۱۲

 

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین 


۲۰:۳۰ آغاز برنامه

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۱- ۲۸ اکتبر ۲۰۱۲

 

 

تهیه‌کننده: لیدا حسینی‌نژاد

مجری: کلاله پارسا

خبرخوان: سمیرا طلوعی

مسئول صدا و استودیو: علی اسکندری

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

۲۰:۳۰ آغاز برنامه

 

۲۰:۳۵ خبرهای ایران و...

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. Producer

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰