درباره نویسنده: Producer

آخرین مطالب نوشته شده: Producer

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰
به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

با کیفیت پایین

 

تاریخ: 12 August 2012

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

با کیفیت پایین

 

تاریخ: 11 August 2012

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی کامل برنامه ها:

 

تاریخ: 05 August 2012

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

دریافت فایل صوتی کامل برنامه ها:

 

تاریخ: 04 August 2012

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۱

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ 

تاریخ: 29 July 2012

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

دریافت فایل صوتی کامل برنامه ها:

 

تاریخ: 28 July 2012

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۱مرداد ماه ۱۳۹۱

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ 

تاریخ: 22 July 2012

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی کامل

 

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۱

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵  بیگانه ستیزی...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰

دریافت فایل صوتی

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ اتمام اعتصاب کارگران سپاهان سیمان اصفهان، در گفتگو با...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵  ۱۸ تیر؛ بررسی‌ وضعیت جنبش...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۱

دریافت فایل کامل صوتی

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی‌:رها راستی فرد عکاسی با دغدغه...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ میراث فرهنگی‌ -...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی‌: هنر دو...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۱

دریافت برنامه های کامل روز

  

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵  گفتگو با مجید سعیدی، برنده...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۳ تیر ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۳ تیر ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی برنامه کامل

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱
 

دریافت برنامه های کامل روز

 

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

دریافت برنامه های کامل روز

 

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین


 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی

 

با کیفیت بالا

 

با کیفیت پایین

 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ تاثیر سانسور پس از ۲۲ خرداد در روند...

برنامه های رادیو زمانه در جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۱

 دریافت فایل صوتی

 

با کیفیت بالا
 

با کیفیت پایین
  به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵

تاریخ: 10 June 2012

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. Producer

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰