درباره نویسنده: Producer

آخرین مطالب نوشته شده: Producer

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی

 

با کیفیت بالا
 

با کیفیت پایین
 

 به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵  گزارش

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۱

 

دریافت فایل کامل صوتی

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ گفتگو با حسن اشکوری درباره هاله سحابی؛...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۱

 

دریافت فایل کامل صوتی

 

با کیفیت بالا

با کیفیت پایین

 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خودسانسوری در هنر , درگفتگو با سولماز...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

 

دریافت برنامه های کامل روز:

 

کیفیت بالا

کیفیت پایین

 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی:سازمان جهانی کار و گزارش امسال جمهوری...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۳۱ اردبهشت ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی
 
با کیفیت بالا
با کیفیت پایین
 
به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ 

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی
 
با کیفیت بالا

با کیفیت پایین
 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۵ اردبهشت ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی
 
با کیفیت بالا
با کیفیت پایین
 
به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ 

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲۳ اردبهشت ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی
 
با کیفیت بالا
با کیفیت پایین
 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه


۲۰:۳۵ رادیو آفتابگردان؛ گفتگو با همایون...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دریافت فایل صوتی
 
با کیفیت بالا
با کیفیت پایین
 
به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
۲۰:۳۰ آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ خنده...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

دریافت فایل صوتی

با کیفیت بالا
با کیفیت پایین


۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی- پانته آ بهرامی (فایل صوتی)

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی- پانته آ بهرامی

۲۰:۴۹ بوق- ترنج
۲۰:۵۲ دگرباشان- آرمان نامدار 


۲۱:۰۰...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

دریافت برنامه کامل روز:

 

با کیفیت بالا

 

با کیفیت پایین


به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 

با سرعت بالا

 

با سرعت پایین


۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ نگاهی بر آثار شیدا محمدی شاعر و نویسنده بی پروای کتاب...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

دریافت برنامه کامل روز:

با کیفیت بالا

 

با کیفیت پایین


به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

دریافت برنامه کامل روز:

 

با کیفیت بالا

 

با کیفیت پایین

 

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی- پانته آ بهرامی...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی- پانته آ بهرامی (فایل صوتی)


۲۰:۴۵ دگرباشان- ساقی قهرمان (فایل صوتی)
۲۱:۵۰ درگذشت...

برنامه‌های رادیو زمانه در شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ گزارش فرهنگی- پانته آ بهرامی
۲۰:۴۵ دگرباشان- ساقی قهرمان
۲۱:۵۰ درگذشت فریدون پوررضا- کلاله پارسا
۲۱:۰۰ خبرهای...

برنامه های رادیو زمانه در یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱

دریافت نسخه کامل برنامه ها

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
 

۲۰:۳۵ نمایشگاه عکس از مسیر قاجاق هروئین از افغانستان...

برنامه های رادیو زمانه در شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

 

دریافت نسخه کامل برنامه ها

 

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
۲۰:۳۵ نمایشگاه آخرین تانگو در تهران در گفتگو با مهرداد محمدی عکاس...

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۱

فایل صوتی برنامه کامل

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه

۲۰:۳۵ نگاهی به نوروز فارسی زبانان در...

آخرین نظرات داده شده توسط این نویسنده:

    هیچ نظری یافت نشد. Producer

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰