بایگانی بخش هنر و ادبیاتفرهنگ و مرزهای واقعیت

آیا انسان زندانی فرهنگی است که در آن زاده می‌شود؟
چه رابطه‌ای میان رکود اقتصادی و بحران سیاسی با انزوای فرهنگی یک جامعه وجود دارد؟
خلاقیت فکری و هنری چگونه واقعیت موجود در جوامع بحران‌زده را به چالش می‌کشد؟
نقش هنر و فرهنگ در توسعه‌ی اجتماعی چیست؟

شکوفایی فرهنگ و...