بایگانی بخش بحثگاهدولت و مجازات اعدام: آیا دولت حق دارد به اسم قانون جان کسی را بگیرد؟

با ورود به بحثگاه "حق زندگی" در این باره نظر دهید و با دیگران گفت‌وگو کنید.