بایگانی بخش بحثگاهدعوت به بحث: هر کسی ممکن است در این سیستم اعدام شود، حتا کسی که مدافع سیستم و مدافع اعدام است – بررسی از زاویه اشتباه در داوری

بیایید به موضوع اعدام محمد ثلات از زاویه اشتباه در تحقیق و قضاوت بنگریم. چه کسی تضمین می‌کند که در این عرصه اشتباه صورت نمی‌گیرد؟ آیا اشتباه جبران‌پذیر است؟ به موضوع اعدام خطاکار از زاویه امکان خطای پلیس و بازرس و قاضی و کل سیستم قضا که بنگریم، آیا...

دولت و مجازات اعدام: آیا دولت حق دارد به اسم قانون جان کسی را بگیرد؟

با ورود به بحثگاه "حق زندگی" در این باره نظر دهید و با دیگران گفت‌وگو کنید.