بایگانی بخش اقتصادبیکاری بیش از پنج هزار کارگر کوره‌های آجرپزی استان کرمانشاه

در پی تعطيلی صدها کوره آجرپزی در استان کرمانشاه، بيش از پنج هزار کارگر بيکار شده‌اند.


به گزارش تارنمای کرمانشاه‌پست،هزاران کارگر کوره‌های آجرپزی استان کرمانشاه و به‌ويژه شهرستان کنگاور بيکار شده‌اند.


بنا به اين گزارش بيکاری بيش از پنج هزار کارگر در نتيجه تعطيلی صدها کوره آجرپزی سنتی طی...