بایگانی بخش فیلم از بنیاد زمانه

فیلم و ویدئو تهیه شده توسط بنیاد رسانه‌ای زمانهرنج مجاز، اقامت غیرمجاز

در این مستند ویدئویی جمعی از مهاجران افغانستانی از وضعیت اقامت و کار خود در ایران و دشواری‌ای زندگی خود می‌گویند. بحران اقتصادی وضعیت آنان را وخیم‌تر کرده است. در این مستند می‌شنویم که این مهاجران در چه شرایطی کار می‌کنند و چگونه تهدید "رد مرزی" شدن بر شدت...