گروهی از مدیران مهد‌های کودک تهران دوشنبه ۲۹ اردیبهشت مقابل استانداری تهران تجمع، و به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. مهدهای کودک تعطیل‌اند و مدیران آن‌ها می‌گویند بیکار و بدون درآمد مانده‌اند و قادر به تامین مخارج مهدها از قبیل پرداخت هزینه آب و برق نیستند. آنان در پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌هایی که به همراه داشتند، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود و بازگشایی مهدها در خرداد ماه شدند. مدیران و کارکنان مهدهای کودک عمدتا زن هستند. با شیوع کرونا و تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، کارکنان آن‌ها بدون حمایت بیکار شده‌اند. صاحبان موسسات کوچک نیز در وضعیت دشواری به سر می‌برند.