محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که رفع حصر موسوی رهنورد و کروبی نزدیک است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی می‌گوید نه کمیته رفع حصر و نه خانواده محصوران چیزی از این ماجرا نمی‌دانند. او گفت دولت در این زمینه فقط وعده داده و به وعده خود عمل نکرده است.