ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مطالب دریافتی اساساً در "تریبون زمانه" منتشر می‌شوند. برای نشر مطلبتان در تریبون زمانه می‌توانید در این سایت یک حساب کاربری ایجاد کنید و مطلبتان را در تریبون بگذارید. برای اطلاع بیشتر به سایت "تریبون زمانه" رجوع کنید.

برای ارتباط ضروری با تریبون نیز می‌توانید با این ایمیل مکاتبه کنید:

هر روز یک تا دو مطلب از  "تریبون زمانه" در سایت "زمانه" بازنشر می‌یابد.

مطالب "تریبون زمانه" ویرایش نمی‌شوند و از این رو ما به نویسندگان توصیه می‌کنیم مطالبشان را پیش از ارسال دقیقا بازخوانی کنند.

اگر مطلبی برای انتشار در سایت "زمانه" در نظر گرفته شد، آن مطلب در صورت لزوم ویرایش می‌شود. ویرایش شامل اصلاح در املا و انشا، احیاناً تغییر تیتر و افزودن میان‌تیتر، و در صورت لزوم کوتاه کردن مطلب یا افزودن عبارت‌هایی برای روشن کردن موضوع می‌شود. ویرایشی که بر روی متن‌های دریافتی انجام می‌دهیم، تا آنجا پیش نمی‌رود که به تغییری جدی در محتوای مطلب منجر شود. اگر متوجه شویم که ویرایش ما ممکن است به تغییری در محتوا منجر شود، به نویسنده اطلاع می‌دهیم و نظر وی را جویا می‌شویم. کلاً اگرمطلبی به اصلاحاتی اساسی نیاز داشت، آن را به نویسنده بازمی‌گردانیم و ممکن است از او بخواهیم خود نوشته‌اش را بازخوانی و ویرایش کند.

سایت اصلی "زمانه" از نشر مطالبی که پیشتر منتشر شده‌اند، معذور است. "تریبون زمانه" این محدودیت را نگذاشته است.

"تریبون زمانه" بابت مقالاتی که در آن نشر می‌شوند، دستمزد پرداخت نمی‌کند.

در دیگر سایت‌های زمانه، پرداخت بابت مقاله‌هایی است که یا "زمانه" خود سفارش آنها را داده باشد و یا پیشتر میان "زمانه" و پیشنهاد دهنده موضوع توافق صریحی صورت گرفته باشد.