آتش‌سوزی حسن‌آباد تهران

علیرضا پناهی، سردفتر ۳۹ تهران خبر از سوختن اسناد باارزش مربوط به دکتر محمد مصدق و ابوالقاسم کاشانی داد...