آتش سوزی جمعه بازار یاسوج

حدود نهصد تن در جمعه بازار یاسوج اشتغال دارند، بسیاری از آنان زنان سرپرست خانوارند و جوانان دانش‌آموخته بیکار...