آتش نشان ها

زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفته: «در بودجه سال ۹۶ اعتباراتی برای سازمان آتش نشانی...

نبود مدیریت کارآمد و فقدان امکانات ایمنی لازم از یک سو و از سوی دیگر فداکاری آتش‌نشانان محور اغلب...